Observatori del Congrés Permanent
Buscar: Netejar
Eix
Línia
Objectiu
Semàfor
Recollit al PAM08?
Recollit al PNAV?
Recollit al PDPC?

COM_FABRIK_ORDERnúm. COM_FABRIK_ORDERProposta COM_FABRIK_ORDERSemàfor
1 1. Reflexió i planificació estratègica amb la base social (socis, voluntaris, equip tècnic...) que vetllin per aspectes com l’educació en la participació o la coresponsabilitat.
2 2. Definició de projectes innovadors, sostenibles, avaluables que s’adeqüin a les necessitats socials i dels associats.
3 3. Aplicació de mètodes d’avaluació interna de les associacions.
4 4. Creació de comissions de treball autogestionades i horitzontals que assumeixin funcions i responsabilitats.
5 5. Definició d’un pla de formació per les persones més implicades, juntes directives, voluntaris, persones associades i equips tècnics.
6 6. Definició de mecanismes de gestió de persones sòcies i voluntàries mitjançant plans que incloguin la captació, l'acollida i la fidelització.
7 7. Definició de projectes atractius i adaptats als perfils del voluntariat.
8 8. Definició de protocols de funcionament dels òrgans de govern: convocatòria, dinamització, retorn, representativitat (gènere, intergeneracional...).
9 9. Planificació d’accions col·lectives entre les persones associades i la ciutadania per a la transformació sòcio-comunitària als barris...
10 10. Definició de protocols de relleu a les Juntes Directives i Assemblees: clarificació tasques, funcions i rols que desenvolupin les persones membres de les Juntes directives, plans d’acollida per a nous membres de junta on s’explicitin la missió, valor
Total semàfors:
Complert: 18
Estancat: 92
Proces: 61
Total: 171