Observatori del Congrés Permanent
Buscar: Netejar
Eix
Línia
Objectiu
Semàfor
Recollit al PAM08?
Recollit al PNAV?
Recollit al PDPC?

COM_FABRIK_ORDERnúm. COM_FABRIK_ORDERProposta COM_FABRIK_ORDERSemàfor
161 161. Promoure la reflexió en el si del sector associatiu sobre la modalitat i característiques dels equipaments que les associacions necessiten a la ciutat
162 162. Promoure la masoveria urbana per l´ús social dels locals desocupats com a forma d'amortització social per part de les associacions
163 163. Realització i divulgació d’un inventari d’espais públics disponibles als territoris amb l’objectiu de valorar la possibilitat d’esdevenir espais d’ús associatiu.
164 164. Creació de nous equipaments associatius a la ciutat.
165 165. Creació de magatzems a l'hora de dissenyar els equipaments, tenint en compte les necessitats associatives (vestuari, gegants, colles de diable, pirotècnia, material festes majors...)
166 166. Fomentar les economies d’escala amb l’adquisició d’equipaments de manera compartida entre entitats
167 167.Elaboració d’un conveni de relació amb el Patronat Municipal d’Habitatge que permeti avançar en les línies estratègiques del patrimoni i ús dels locals públics de les associacions
168 168. Exigir transparència i informació sobre les herències intestades i facilitar l'accés de totes les associacions a aquestes.
169 169. Promoure l'incorporació per a ús associatiu els béns immobles provinents de les herències intestades, via convenis.
170 170. Facilitar l’accés de les associacions al parc immobiliari de les administracions en règim de lloguer o compra en condicions avantatjoses
Total semàfors:
Complert: 18
Estancat: 92
Proces: 61
Total: 171