Observatori del Congrés Permanent
Buscar: Netejar
Eix
Línia
Objectiu
Semàfor
Recollit al PAM08?
Recollit al PNAV?
Recollit al PDPC?

COM_FABRIK_ORDERnúm. COM_FABRIK_ORDERProposta COM_FABRIK_ORDERSemàfor
31 31. Creació d’un recull d’experiències de participació (voluntariat, activistes, militants) per donar valor a la seva experiència
32 32. Desenvolupar eines d'investigació pròpies i promoure les capacitats d'incidència associativa en els organismes d'investigació sociològica
33 33. Agilitzar el temps de resolució dels permisos i simplificar la seva tramitació.
34 34. Modificació de les normatives i reglaments a les característiques de les associacions en funció de la diagnosi que s'ha fet de les associacions.
35 35. Unificació a tots els districtes dels serveis que l'Ajuntament facilita a les associacions quan realitza activitats al carrer: punt de llum, tarima, lavabos i contenidors.
36 36. Potenciar l'Observatori de la vida associativa com una eina de generació de coneixement.
37 37. Incorporar l’associacionisme com un fet social d’interès per els estudis sociològics i d’opinió dels organismes oficials (Òmnibus, Idescat, CIS, CEO...)
38 38. Accessibilitat als diferents informes de diagnosi social que generen les administracions (plans de desenvolupament, plans comunitaris, plans de futur, plans entorn, premi Barcelona associacions,...
39 39. Potenciar la recerca en l’àmbit educatiu sobre associacionisme per potenciar els seus valors i coneixement (Ex. Beques, assignatures, premis recerca, ...)
40 40. Reivindicació de polítiques de conciliació de la vida personal, laboral i associativa (horaris flexibles que assumir responsabilitats amb plenes garanties.
Total semàfors:
Complert: 18
Estancat: 92
Proces: 61
Total: 171