Observatori del Congrés Permanent
Buscar: Netejar
Eix
Línia
Objectiu
Semàfor
Recollit al PAM08?
Recollit al PNAV?
Recollit al PDPC?

COM_FABRIK_ORDERnúm. COM_FABRIK_ORDERProposta COM_FABRIK_ORDERSemàfor
41 41. Recerca d’altres experiències de polítiques del temps vinculades a la participació, així com de relació entre empresa i associacionisme.
42 42. Impuls de polítiques del temps que incloguin les associacions com actor estratègic en el pacte del temps de l’Ajuntament de Barcelona i d’altres plans.
43 43. Promoure un acord marc de compromís entre moviment associatiu, organitzacions patronals i sindicals per a l'impuls de clàusules que permetin la participació comunitària.
44 44. Priorització de subvencions per part de l'administració a empreses que faciliten l'enfortiment del teixit associatiu amb mesures de flexibilització horària.
45 45. Fer campanyes de visualització de les aportacions socials i culturals dels treballadors que són activistes socials en els espais de comunicació interna de l'empresa.
46 46. Impulsar iniciatives per donar a conèixer els diferents col·lectius i associacions de l'entorn més proper obrint els centres de treball a les entitats
47 47. Creació d’espais de participació i coordinació associativa (sectorials i territorials) i consolidació de les ja existents.
48 48. Difondre convenis i/o altres formes de col·laboració entre associacions per gestionar nous projectes de base democràtica (model Associació d’Interessos econòmics).
49 49. Identificació i optimització dels recursos i serveis compartits entre les associacions.
50 50. Realització d’una reflexió i planificació estratègica amb les entitats de 2n i 3r nivell (socis, voluntaris, equip tècnic...) que vetllin per aspectes com l’educació en la participació o la corresponsabilitat
Total semàfors:
Complert: 18
Estancat: 92
Proces: 61
Total: 171