Observatori del Congrés Permanent
Buscar: Netejar
Eix
Línia
Objectiu
Semàfor
Recollit al PAM08?
Recollit al PNAV?
Recollit al PDPC?

COM_FABRIK_ORDERnúm. COM_FABRIK_ORDERProposta COM_FABRIK_ORDERSemàfor
61 61. Elaboració d’un catàleg d’indicadors que permeti donar valor a les aportacions del teixit associatiu a la cohesió social i el bé comú.
62 62. Elaboració d’una diagnosi de cada sector per compartir publicacions, estudis, base de dades i estadístiques que es puguin utilitzar des de tots els sectors
63 63. Millorar, revisar i classificar per formes jurídiques el Fitxer General d'Entitats (associacions, fundacions, cooperatives, sindicats, partits polítics, …)
64 64. Fer seguiment i avaluació del Pla Director Municipal de Participació Ciutadana
65 65. Tenir representativitat en els òrgans de governs d’aquells espais que siguin estratègics per el sector. Ex: Obres socials, Consell Audiovisual de Catalunya, Consell Nacional d’Associacionisme i Voluntariat, ...
66 66. Coneixement dels organismes, eines i mecanismes de participació per facilitar l’ús d’aquests per els objectius que es volen.
67 67. Promoure la coordinació entre les entitats que participen en els organismes de l’administració, a banda dels establerts per les pròpies administracions.
68 68. Promoure accions de formació per les entitats que participen en els organismes i espais de l’administració (participació institucional, presa de decisions, representativitat ...).
69 69. Incorporació de millores en el funcionament dels espais de participació municipals i de l’administració en general.
70 70. Fer dels espais informatius i consultius de l’administració, uns espais amb capacitat de decisió.
Total semàfors:
Complert: 18
Estancat: 92
Proces: 61
Total: 171