Observatori del Congrés Permanent
Buscar: Netejar
Eix
Línia
Objectiu
Semàfor
Recollit al PAM08?
Recollit al PNAV?
Recollit al PDPC?

COM_FABRIK_ORDERnúm. COM_FABRIK_ORDERProposta COM_FABRIK_ORDERSemàfor
71 71. Garantir la coordinació entre els diferents organismes municipals de participació sectorial i territorial de la ciutat.
72 72. Revisar els requisits mínims que estableixen les administracions per rebre subvencions públiques.
73 73. Creació d’un comitè d’ètica interna per a les entitats que gestionin/prestin serveis per no perdre de vista els objectius fundacionals de l’associació (missió, valors...).
74 74. Elaboració de criteris objectius per a la gestió / prestació de serveis: capacitat gestora, mecanismes de treball, impacte social ...
75 75. Impuls de convocatòries de subvencions / justificació a través de les despeses d’estructura, recursos humans, despeses corrents fruit del consum d’aigua, telèfon, etc...
76 76. Impuls de noves convocatòries més específiques per estructura (plans participació, qualitat democràtica), excel·lència i innovació (processos de qualitat, plans estratègics, plans d’innovació...), projecte-acció, infraestructura (obres, despeses nota
77 77. Recompensar amb una línia de finançament específica a les associacions que actuen com a agents interlocutors amb l'administració desenvolupant plans d’actuació municipal, pla d’immigració, pla de joventut, ...
78 78. Compensació econòmica pels treballs (informes, memòries, avaluacions, ...) que es desenvolupen per a l’administració (ex: en els consells municipals, en els consells de districte, ...).
79 79. Aplicació del Codi ètic de les associacions com a criteri obligatori per accedir a algunes subvencions, convenis o com a element a puntuar en el procés tècnic.
80 80. Aplicació de criteris com el nombre de socis de l’associació, trajectòria i tasca en el territori corresponent, impacte social...
Total semàfors:
Complert: 18
Estancat: 92
Proces: 61
Total: 171