Observatori del Congrés Permanent
Buscar: Netejar
Eix
Línia
Objectiu
Semàfor
Recollit al PAM08?
Recollit al PNAV?
Recollit al PDPC?

COM_FABRIK_ORDERnúm. COM_FABRIK_ORDERProposta COM_FABRIK_ORDERSemàfor
81 81. Aplicació en la valoració d’atorgament i en la justificació de subvencions el criteri d’impacte social de les activitats.
82 82. Aplicació de criteris objectius i unificats que regulin el desenvolupament de serveis. Ex. Gestió Cívica.
83 83. Crear un nou circuit en el procés de subvencions: Iniciar-lo en el darrer trimestre de l’any, donar a conèixer l’atorgament en el primer trimestre de l’any i justificar-ho a finals d’any.
84 84. Facilitar els tràmits i la documentació a aportar mitjançant accions de suport als processos de sol·licitud de les subvencions.
85 85. Establir criteris clars i únics sobre quines activitats i despeses són subvencionables o no, i quins agents desenvolupen aquestes línies de subvenció (Ex: a Barcelona, ajuntament o districte).
86 86. Establir de manera oficial i de concurrència pública diferents línies de subvencions/finançament: subvencions anuals, convenis anuals, convenis plurianuals, línies pròpies per a entitats de 1r grau, línies pròpies per les de 2n grau...
87 87. Fer públics els criteris tècnics d’atorgament de les subvencions, no només les quantitats concedides.
88 88. Incorporar agents externs en el procés de valoració.
89 89. Desenvolupar una línea de convenis o subvencions plurianuals de manera pública i oberta per a totes les associacions, no només “les grans”, per tal de garantir l’elaboració de projectes d’interès cívic i social. Establint criteris
90 90. Realitzar un acte públic on és faci el lliurament dels convenis plurianuals.
Total semàfors:
Complert: 18
Estancat: 92
Proces: 61
Total: 171