Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 5
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L1: Potenciar l’associacionisme amb una base social més àmplia
 • O1: Implementar models organitzatius més democràtics i oberts a les persones
 • 5. Definició d’un pla de formació per les persones més implicades, juntes directives, voluntaris, persones associades i equips tècnics.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  Si

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   • F1.1. Facilitar l'elaboració del Pla de Formació del Voluntariat intern de l'entitat, que incorpori l'acollida, acompanyament i motivació dl voluntariat al llarg del seu itinerari com a part de la seva formació permanent, mitjançant, entre d'altres, l'est
   • F1.2. Crear i difondre recursos i eines de formació interna del voluntariat com: l'elaboració de materials didàctics, l'establiment d'una oferta de formació en la línia bàsica i especialitzada o la creació d'una comunitat virtual de formació del voluntari
   • F1.3. Detectar les necessitats formatives de les persones coordinadores de voluntariat, per tal d'elaborar una nova oferta formativa que doni més profunditat a l'oferta existent, incloent-la en el Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya
   • F1.4. Millorar i actualitzar el Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya (cursos, mòduls, realitzacions professionals, etc.) i fer-la accessible a tot el territori, tot garantint l'existència d'una oferta formativa bàsica d'iniciació al voluntariat, d
   • F8.6 Afavorir i crear una formació en iniciació al voluntariat adreçada al personal remunerat

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)

   • L1.9. Educar per a la participació ciutadana. Dur a terme accions de formació adreçades a la ciutadania per fomentar una cultura del compromís, la solidaritat i la participació ciutadana, i per oferir coneixements i eines metodològiques que facilitin una col·laboració activa i de qualitat dels ciutadans i ciutadanes que assisteixen als diferents espais i processos participatius. La formació ha d'incidir de manera destacada en: a) El model participatiu de la ciutat i els seus valors culturals. b) L'explicació de la diversitat de formes i canals existents per participar en la construcció de Barcelona. c) Els requisits necessaris per al bon funcionament de qualsevol òrgan o procés de participació: l'explicació de les regles del joc, el valor de la transparència, l'abast de la participació (quan i com comença un procés, què se'n farà, de les aportacions recollides, quin seguiment es durà a terme, etc.) i altres criteris bàsics de la participació. Aquesta formació ha d'anar adreçada als col·lectius següents: a) Persones adscrites al Registre Ciutadà. b) Persones -inscrites o no al Registre Ciutadà- que participin en algun òrgan, mecanisme o procès participatiu. c) Tots els ciutadans i ciutadanes, en general, interessats en la participació ciutadana. d) Persones amb discapacitat intel·lectitual, facilitant continguts i metodologia adaptats a les seves necessitats. e) Infants i joves dels centres escolars.