Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 6
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L1: Potenciar l’associacionisme amb una base social més àmplia
 • O1: Implementar models organitzatius més democràtics i oberts a les persones
 • 6. Definició de mecanismes de gestió de persones sòcies i voluntàries mitjançant plans que incloguin la captació, l'acollida i la fidelització.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   • F1.1. Facilitar l'elaboració del Pla de Formació del Voluntariat intern de l'entitat, que incorpori l'acollida, acompanyament i motivació dl voluntariat al llarg del seu itinerari com a part de la seva formació permanent, mitjançant, entre d'altres, l'est
   • F2.3. Donar suport a l'existència d'una estructura permanent al si de les entitats per promoure, acollir, coordinar, motivar i acompanyar el voluntariat.
   • F2.6. Determinar protocols que impulsin la participació de les persones voluntàries i serveixin d'eina per tal de portar a terme la definició, planificació i avaluació de projectes tot fent efectiva la Carta de Voluntariat
   • F2.7. Definir, dotar i aplicar plans eficaços de captació de voluntariat
   • F2.8 Fomentar la figura de coordinadors/es de voluntariat al si de les entitats i el desenvolupament de les competències adients.
   • F3.5. Millorar i invertir en el reconeixement del voluntariat dins l'entitat, fent palesa la importància i significat de la seva tasca
   • F4.1. Realitzar estudis sobre els diferents perfils i tipologies de voluntariat i facilitar recursos a les entitats per a la seva incorporació i fidelització
   • F6.4 Estudiar i establir mecanismes formals i informals de participació del voluntariat
   • F8.1. Impulsar la definció interna de les funcions del voluntariat, el personal remunerat i els dirigents i el desenvolupament de pautes en relació a aquestes
   • F8.2. Promoure l'elaboració de documents, com reglaments de règim intern, al si de les entitats que clarifiquin funcions/accions i la participació de les persones voluntàries i de les persones remunerades.
   • F8.5. Facilitar suport i assessorament per a la definició del paper, funcions i participació del personal remunerat i voluntariat al si de les entitats
   • F9.2. Afavorir la incorporació de la Carta del Voluntariat de Catalunya als reglaments de Règim Intern de l'entitat tot adaptant-los a aquesta
   • F10.1 Revisar i actualitzar la llei d'associacions per inclure en els estatuts els drets i deures del voluntariat que els equiparin als dels associats
   • F10.2. Elaborar estratègies, recursos i eines que contribueixin a millorar la participació interna del voluntariat a les entitats.
   • F10.4. Facilitar accions de participació interna, molt especialment aquelles adreçades a decidir el futur de l'entitat com l'elaboració de plans estratègics, la realització de jornades de treball, tallers i/o estudis d'opinió

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)