Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 8
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L1: Potenciar l’associacionisme amb una base social més àmplia
 • O1: Implementar models organitzatius més democràtics i oberts a les persones
 • 8. Definició de protocols de funcionament dels òrgans de govern: convocatòria, dinamització, retorn, representativitat (gènere, intergeneracional...).
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   • F2.5. Facilitar una guia marc de bones pràctiques a les entitats perquè aquestes puguin dissenyar un model de gestió del voluntariat de qualitat que atengui als diferents models de voluntariat de l'entitat
   • F2.6. Determinar protocols que impulsin la participació de les persones voluntàries i serveixin d'eina per tal de portar a terme la definició, planificació i avaluació de projectes tot fent efectiva la Carta de Voluntariat
   • F2.8 Fomentar la figura de coordinadors/es de voluntariat al si de les entitats i el desenvolupament de les competències adients.
   • F6.3.a Ampliar, millorar i fer accessibles a tot el territori els serveis i els materials de suport a les estructures organitzatives de les entitats: editar manuals de qualitat i de bones pràctiques per a la gestió d'entitats i per l'establiment de protoc
   • F10.4. Facilitar accions de participació interna, molt especialment aquelles adreçades a decidir el futur de l'entitat com l'elaboració de plans estratègics, la realització de jornades de treball, tallers i/o estudis d'opinió
   • F10.5. Promoure l'accés de les persones voluntàries als òrgans de govern de l'entitat i la seva participació a les diferents fases del cicles dels projectes

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)