reunions telemàtiques

El passat 23 de desembre es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret Llei 28/2021, que modifica el Decret llei 10/2020 de mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19.

La normativa modificada establia que per poder seguir fent reunions dels òrgans de govern per via telemàtica, a partir de l'1 de gener del 2022 les entitats havien d'haver incorporat aquesta opció en els seus estatuts.

Ara, la nova normativa amplia un any (fins al 31 de desembre) el termini per fer aquesta modificació. De tal manera, fins el 31 de desembre de 2022 les entitats subjectes al dret civil català poden: 

  • Reunir-se telemàticament (tant l'assemblea general com la junta directiva) i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d’altres mitjans de comunicació, encara que no ho recullin expressament els seus estatuts.

 

  • Adoptar acords sense reunió, encara que els estatuts no ho estableixin. Això serà possible sempre que ho decideixi la persona que presideix o que ho sol·licitin almenys dues persones membres, en el cas de reunions de junta directiva o patronat, i si es tracta de l’assemblea general d’una associació, un 20% de les persones associades.

Això no obstant, us recomanem que no espereu fins al darrer moment per a tramitar una modificació dels vostres estatuts que reculli aquestes possibilitats. Per fer-ho, podeu adreçar-vos a Torre Jussana que us informaran i acompanyaran en aquest procés i si necessiteu un cop de mà en la modificació dels estatuts podeu contactar  (tjussana@bcn.cat, 93 256 41 18).