Si voleu formar part de la plataforma interassociativa de la ciutat, ompliu aquest formulari. Recordeu que disposem d'uns serveis específics per les entitats membres. Aprofiteu-los! 

A continuació trobareu més informació si voleu teixir amb nosaltres la xarxa de la ciutat!

ENTITAT ASSOCIADA DEL CAB

Poden ser entitat associada del CAB totes les entitats no lucratives que compleixin els següents requisits:

 • Poden ser sòcies del CAB totes aquelles entitats sense afany de lucre siguin associacions, federacions o confederacions que desenvolupin totes o part de les seves activitats a Barcelona i que els socis majoritaris de les quals siguin associacions no lucratives. També podran tenir la consideració de sòcies aquelles entitats que la Junta Directiva ho consideri oportú i es ratifiquin en Assemblea General.
 • Les entitats hauran d’estar adherides al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona o un altre reconegut per aquest.
 • Les entitats que es vulguin incorporar com a sòcies hauran de sol·licitar l'admissió per escrit, signat per l'òrgan corresponent i expressar la conformitat i compromís de complir els presents estatuts, i tenir el vistiplau de la Junta Directiva del CAB per a la seva ratificació a l’Assemblea General.
 • Les entitats sòcies del CAB nomenaran per escrit una o més persones físiques que les representin en els diferents òrgans de govern. Els canvis d’aquestes persones es comunicaran per escrit.
 • Un cop assolida la condició d'entitat membre de ple dret del CAB, i segons la seva pròpia definició, quedarà inclosa en llibre de socis, com a mínim, i comptarà amb els àmbits següents:
  • Territorial. Aquelles l’àmbit d’actuació de les quals faci referència a un territori, ja sigui barri i/o districte.
  • Sectorial. Aquelles l’àmbit d’actuació de les quals faci referència a un sector d’activitat associativa.

Per tal de ser entitat associada del CAB, les entitats d'associacions hauran de:

 1. Sol·licitar l'admissió a la Junta Directiva del CAB per escrit omplint aquest formulari.
 2. Presentar un escrit signat per l'òrgan corresponent sol·licitant ser entitat associada al CAB.
 3. Tenir i presentar a la Junta Directiva uns Estatuts que no contradiguin els del CAB.
 4. Presentar una memòria on s'especifiqui: definició de l'entitat, activitats, estructura i funcionament, com a mínim La Junta Directiva acorda, mitjançant acord pres per la meitat més un dels seus membres, proposar -o no- a l'Assemblea la ratificació de l'admissió de noves entitats associades.

Les entitats que la Junta Directiva acordi proposar a l'Assemblea per a la seva admissió, adquiriran la condició d'entitats observadores de forma transitòria en el període que vagi entre la reunió de Junta Directiva que és admesa la seva proposta i l'Assemblea en què és ratificada la seva admissió i faci efectiva la seva quota d'associada.

Les quotes del CAB aprovades en assemblea les podeu trobar en el següent enllaç.

Podeu accedir al formulari en aquest formulari

ENTITAT OBSERVADORA DEL CAB

Les entitats observadores del CAB participen de la dinàmica de coordinació associativa del CAB, gaudeixen dels serveis i poden participar en tots els espais amb veu, però sense vot. Podran ser entitats observadores del CAB:

 • Poden formar part com a entitats observadores al CAB aquelles entitats no lucratives que no formin part de cap entitat sòcia, i que tot i no reunir les característiques necessàries per ser entitat associada, comparteixin els objectius i finalitats de l’associació i siguin acceptades com a tals per la Junta Directiva.
 • Les entitats hauran d’estar adherides al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona o un altre reconegut per aquest.

Per tal d'adherir-se al CAB les entitats hauran de:

 1. Sol·licitar l'admissió per escrit a la Junta Directiva. L'escrit haurà d'anar signat per l'òrgan corresponent.
 2. Tenir i presentar a la Junta Directiva uns Estatuts que no contradiguin els del CAB.
 3. Altres requisits que la Junta Directiva pugui considerar oportuns.

Podeu accedir al formulari en aquest formulari.

Les quotes del CAB aprovades en assemblea les podeu trobar en el següent enllaç.

Si no esteu adherides al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona, podeu omplir aquest formulari i el feu arribar a associacions@cab.cat.

Arxius adjunts