condicions de servei
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 relatiu al tractament de les dades personals de les persones físiques us informem i, en acceptar aquest formulari, consentiu que les vostres dades personals seran tractades pel Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) amb la finalitat d’enviar-vos el butlletí del CAB. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol•licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol•licitar-ne la limitació enviant un correu a administracio@cab.cat.