L'Assemblea General és l'òrgan sobirà del CAB i està formada pels representants de cada entitat associada. Ens trobem un cop a l'any, entre els mesos de març i abril.

A més, durant l'any organitzem un mínim de tres trobades d'associacions a l'any, espais de trobada interassociativa entre les assemblees que serveixen per compartir necessitats, mantenir al corrent de les accions que anem duent a terme i treballar temes específics.

Ens regim pels Estatuts i disposem d'un Reglament de Règim Intern.

Els nostres estatuts van ser  aprovats a l'Assemblea Extraordinària del 6 de juliol de 2020. En aquests definim la nostra missió, finalitat i concretem com s'esdevé la membresia a l'organització i com es regulen els principals òrgans de participació de l'organització. A continuació us fem un breu resum:

La Junta Directiva administra, representa, gestiona i dirigeix les activitats de l'Associació. Està formada per un mínim de cinc persones i un màxim de deu. Els membres de la junta  no reben cap retribució per cap concepte ni tenen interessos en les empreses o serveis externs que l’entitat té contractats. Es reuneix, periòdicament, un cop al mes com a mínim.

Podeu consultar les reunions següents a la nostra agenda.

Podeu fer seguiment de les reunions de la junta i reunions amb altres en aquest enllaç.

Vols conèixer els membres de la Junta?

  • Equip Tècnic

L'Equip Tècnic està format pels professionals del CAB que s'encarreguen de l'execució de projectes o accions determinades, realitzen tasques administratives i fan gestions de la informació, la seva divulgació i informació. Al llarg de l'any 2019, i amb el suport de la subvenció Enfortim l'Economia Social i Solidària d'Altres Economies de l'Ajuntament de Barcelona, hem pogut fer un treball intern per redefinir l'organització interna. Podeu consultar el document final de propostes en aquest enllaç.

  • Grups de Treball

Més enllà dels espais formals de treball, com l'Assemblea i la Junta Directiva, disposem de diferents espais de trobada que faciliten el seguiment de les diferents accions i l'aportació de les diferents entitats en funció dels seus interessos i necessitats.

Trobareu més informació al nostre portal de transparència.