Al Consell d'Associacions de Barcelona (CAB) estem compromesos amb la gestió responsable i transparent de l'associació dels recursos econòmics dels quals disposem així com de la nostra política de privacitat en relació amb les dades que podeu consultar en el següent enllaç.

En compliment de la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern aprovada pel Parlament de Catalunya el 18 de desembre de 2014, durant els mesos vinents anirem adaptant la web per millorar la informació i la seva accessibilitat. Per garantir una informació transparent, fem ús de l'eina d'autoacreditació de transparència de TransparEnt. Actualment, disposem del certificat nivell 02.

Certificat transparent 02

A continuació, trobareu tota la informació relativa a la nostra associació.

En primer lloc, facilitem la darrera versió dels Estatuts aprovats a l'Assemblea del 6 de juliol de 2020

L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'Associació. Està formada per totes les entitats associades les quals exerciran els seus drets directament, mitjançant els seus representants, no estant admesa la delegació de vot. La Junta Directiva administra, representa, gestiona i dirigeix les activitats de l'Associació. Està formada per un mínim de cinc persones i un màxim de deu.

L'actual junta directiva va ser escollida el passat 15 de juliol de 2021 i està formada per:

També participen amb veu sense vot les següents persones comissionades:

Podeu accedir a les actes de la junta directiva en aquest enllaç.

Més enllà dels espais formals de treball com l'Assemblea i la Junta Directiva disposem de diferents espais de trobada que faciliten el seguiment de les diferents accions i l'aportació de les diferents entitats en funció dels seus interessos i necessitats. Els membres de la junta  no reben cap retribució per cap concepte ni tenen interessos en les empreses o serveis externs que l’entitat té contractats.

En relació amb l'equip tècnic podeu consultar la nostra Carta de Relacions Laborals que inclou la remuneració d'aquest, així com la nostra organització tècnica fruit del procés realitzat al llarg de l'any 2019 amb el suport de la subvenció Enfortim l'Economia Social i Solidària de l'Ajuntament de Barcelona.

Per conèixer més el CAB us convidem a consultar la nostra informació actualitzada al darrer any tancat:

Podeu accedir a les dades sobre ajuts i subvencions, contractes i convenis, relativa als 5 darrers anys en el següent enllaç.

Sobre la gestió de l'Espai Torre Jussana podeu accedir al portal de transparència de l'equipament.

Finalment, com a CAB participem de diferents espais i plataformes que serveixen per enfortir les associacions en diferents temàtiques:

  • Coop57: Som socis d'aquesta cooperativa de serveis financers ètics i solidaris fruits dels compromisos assumits durant el 2n Congrés d'Associacions de Barcelona. D'altra banda, com a socis, podem accedir als serveis financers que ofereixen. La persona que ens representa és l'administrador de la junta directiva.
  • FIARE: Som socis fruit dels compromisos assumits durant el 2n Congrés d'Associacions de Barcelona d'enfortir la banca ètica. D'altra banda, com a socis, podem accedir als serveis bancaris que ofereixen. La persona que ens representa és l'administrador de la junta directiva.
  • La XAC: som membres de la Xarxa d'Associacionisme de Catalunya. Un espai de coordinació de l'associacionisme a escala de país. Actualment ens representa Montserrat Morera (Federació d'Ateneus de Catalunya).
  • XES: som membres de la Xarxa d'Economia Solidària amb l'objectiu d'impulsar l'economia social de què en formem part. Entre d'altres coses fem ús del Balanç Social.
  • Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva: participem d'aquest espai de les entitats que fan acció social a la nostra ciutat. La vicepresidència del CAB assumeix aquest espai.
  • Plataforma de gestió Ciutadana: participem d'aquest espai de coordinació informal de les entitats que impulsen projectes de gestió cívica.
  • Plataforma Aturem la Guerra:
  • Observatori Ciutadà Contra la Corrupció (O3C): Té com a missió ser una veu de la ciutadania autoorganitzada en la lluita per la transparència i contra la corrupció, posant el focus en la creació d’un marc que dificulti les causes estructurals d’aquesta última. Col·labora amb els diversos organismes i institucions públiques i privades que persegueixen aquests mateixos objectius.
  • Observatori Internacional de la Democràcia Participativa
  •