21/12/2023

Posicionament del CAB amb relació a l'aprovació de la Llei de Foment de l'Associacionisme

21/06/2023

Informe d'auditoria de comptes anuals a 31 de desembre de 2022 emès per l'auditoria Auditing SL.

26/04/2023

El Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), com a plataforma associativa de la ciutat de Barcelona, volem posar en valor aquesta capacitat de transformar des dels nostres barris. Per això, en un moment de crisi socioeconòmica permanent, esdevé estratègic l’impuls de l’associacionisme de base voluntària, no lucrativa, de funcionament democràtic i transformador de la societat a la nostra ciutat. 

Entenem que aquesta ha de ser una estratègia de ciutat que s’ha d’impulsar des de la coresponsabilitat del propi sector associatiu i de l’acció política de l’Ajuntament. Davant la crisi permanent cal construir nous models de futur que posin les persones al centre. Per això, en el marc de les eleccions municipals 2023, proposem les següents mesures.

26/04/2023

El conjunt de reflexions i propostes de millora que es presenten a continuació tenen com a objectiu fomentar el diàleg i el debat al voltant de l’acció subvencional, tant entre les associacions com amb l’administració municipal. Aquestes propostes són fruit del treball de les associacions de la ciutat en el marc del 3r Congrés d’Associacions de Barcelona a partir de la “Diagnosi de les subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis. Ajuntament de Barcelona. 2022” elaborat amb la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia i de les propostes del document «Propostes de les entitats socials per a la simplificació de l’administració pública» realitzat per Lafede.cat i la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social.

19/04/2023

Treballar conjuntament els principals reptes del sector associatiu i establir estratègies conjuntes i seguir r(e)volucionant l’associacionisme de la ciutat.

19/04/2023

Aquest any hem celebrat els 15 anys d’existència del CAB amb la posada en marxa del 3r Congrés de les Associacions de Barcelona tot mantenint les prioritats estratègiques definides en el pla a les que donem continuïtat: Identitat, Governança, Incidència, Innovació i creixement.

17/04/2023

Bases de la convocatòria per la contractació de serveis per la Festa de l’Associat 2023.

14/04/2023

Manifest de la Plataforma de Gestió Ciutadana demanant un compromís polític a tots els partits que es presenten a les eleccions municipals del i maig de 2023.

12/04/2023

Es la carta de relacions laborals, pendent d'actualitzar amb l'assemblea de treballadors que inclou la remuneració del 2023

12/04/2023

A continuació podeu accedir a l'informe del Balanç Social del CAB 2022