sardana

En el marc del projecte 3Creix.cat. Suport Associatiu ha desenvolupat dues eines per facilitar a les associacions i fundacions la implementació de plans de millora de la gestió interna.

Autodiagnòtic de la gestió interna de les entitats
Portal de gestió d'entitats del Tercer Sector

L'eina per a l'autodiagnòstic de la gestió té per objectiu ajudar a les entitats no lucratives a avaluar l'estat de la seva gestió, mitjançant l'accés a un qüestionari específic per a entitats.

El qüestionari consta de 145 preguntes que ajudaran a detectar els punts forts i febles de la gestió que fem i identificar aquells elements de la gestió que no s'estant tenint en compte o que no s'estiguin fent adequadament.

Hi ha la possibilitat de respondre la totalitat de preguntes del qüestionari o bé només les preguntes considerades bàsiques, que són 93. En ambdós casos, les preguntes s'estructuren al voltant de 9 àrees de gestió.