sardana

A continuació podeu trobar un resum de la missió, objectius i finalitats del CAB aprovats aprovats AGE 6 juliol 2020

El CAB és una plataforma de coordinació interassociativa, plural i representativa.

La missió principal del CAB és treballar per al desenvolupament de l'associacionisme i dels seus valors a Barcelona tot construint un espai de participació, vertebració (territorial/sectorial) i d’interlocució d'organitzacions interessades en l'associacionisme.

D’aquesta finalitat principal d’interès general i sense afany de lucre es destaquen, a títol enunciatiu i no limitatiu, els següents objectius:

 • Esdevenir grup de força que contribueixi a la millora de la realitat del teixit associatiu en els seus aspectes qualitatius i quantitatius i millorar la seva visibilitat.
 • Ser l’espai d’interlocució davant l’Administració sobre polítiques que fomenten la participació i l’associacionisme
 • Esdevenir facilitadors i vertebradors de la xarxa associativa de la ciutat i dels seus valors tant territorialment com sectorial tot afavorint i potenciant les iniciatives existents i promovent la creació d’espais de coordinació allà on no hi hagi cap realitat de coordinació interassociativa
 • Promoure els valors compartits que fonamentem en la solidaritat, l’equitat i la voluntat de generar transformació social des de l’acció col·lectiva
 • Generar estudis i coneixement sobre el sector associatiu.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

 • Les que facilitin i promoguin els valors de l’associacionisme.
 • Les que facilitin i promoguin la coordinació de les associacions.
 • Les que facilitin la incidència i interlocució de les associacions davant d’altres organismes públics i/o privats
 • Les que promoguin i donin publicitat de l’associacionisme a la resta de la ciutadania.
 • Les que facilitin recursos per a les associacions a través de la iniciativa pròpia i la gestió de serveis públics i/o privats.
 • Les que generin estudis i coneixement sobre l’associacionisme.
 • Altres activitats que es considerin oportunes per assolir els objectius esmentats.