sardana

L'estudi sobre la realitat associativa de segon grau. Per realitzar aquest estudi es compta amb el suport de la Fundació Desenvolupament Comunitari. Els objectius de l'estudi són:
• Identificar quines són les entitats associatives de segon o més grau que actuen a Barcelona, i quines associacions de grau menor representen;• Conèixer el rol que desenvolupen en relació a les associacions que en formen part i a l'administració municipal;• Obtenir una descripció de l'estructura d'aquest àmbit associatiu i del seu funcionament, fent esment tant dels seus recursos i potencialitats, com de les mancances i dificultats que s'hi puguin donar;• Recollir bones pràctiques i propostes de millora -junt amb possibles recursos potencials endògens i externs- dels espais de coordinació associativa de la ciutat de Barcelona; i, finalment,• Determinar el rol i objectius del Consell d'Associacions de Barcelona en relació a l'àmbit estudiat i a les problemàtiques detectades.
Més informació a associacions@cab.cat