Data

En aquest Consell està previst tractar els següents temes:

 - Balanç dels primers 6 mesos

 - Altes, baixes i nous perfils del Consell de Centre (2022-2024)

 - Proposta de preus públics comunicats per l'any 2023

 - Proposta línies estratègiques