accessibilitat

Des del CAB compartim el manifest sobre les “Dificultats d’Accessibilitat a l’Administració Pública” aprovat pel Consell de Ciutat en la sessió plenària del 22 de desembre

Des del CAB compartim, i ens afegim en les demandes, el manifest sobre les “Dificultats d’Accessibilitat a l’administració pública” aprovat pel Consell de Ciutat en la sessió plenària del 22 de desembre. Aquest manifest és fruit de les conclusions de la jornada celebrada el 22 de novembre de 2022 sobre les dificultats d’accessibilitat a l’administració pública.

En aquest manifest es demana:

  • Garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació en els àmbits a què fa referència la Llei 19/2020, d'igualtat de tracte i no-discriminació.
  • Garantir el dret a no relacionar-se digitalment amb l’administració.
  • Garantir el dret a ser atès presencialment, sense necessitat de demanar una cita prèvia.
  • Garantir el dret de les persones arribades al nostre país a poder demanar protecció internacional.

Més enllà d'aquestes propostes el Consell d'Associacions de Barcelona ens comprometem a treballar per millorar les relacions de les associacions amb l'administració pública i aprofundir en el dret a "no relacionar-se digitalment amb l’administració" que darrerament està provocant dificultats en les entitats.

Podeu accedir al manifest en el següent enllaç.