diagnosi21

Com cada any, des del Consell d’Associacions de Barcelona hem elaborat un informe de diagnosi de la convocatòria general de subvencions per a activitats i serveis de districte i de ciutat amb l’objectiu de l’informe és extreure’n idees i propostes de millora per a les convocatòries posteriors.

Fruit de la valoració de la diagnosi de la convocatòria general de subvencions per a activitats i serveis de districte i de ciutat de les conclusions proposem:

  • Prioritzar les entitats sense ànim de lucre. Un any més veiem com a través d’aquesta convocatòria es financen grans inversions a la ciutat que, en molts casos, estan impulsades per empreses privades. Tot i que es dona per suposat que aquestes subvencions estan adreçades a les entitats sense ànim de lucre, no entenem per què hi ha determinats àmbits de la convocatòria en els quals s’hi poden presentar les empreses privades. Aquestes organitzacions, amb finalitats lucratives, tenen més capacitat de generar recursos econòmics i d’accedir a altres fons públics. De fet, les subvencions atorgades a aquestes empreses són les més elevades. De les 23 subvencions amb un import atorgat de 50.000 € o més, 11 (el 47,8%) han anat a mans d’empreses no cooperatives. De les 10 subvencions amb major import atorgat, 9 han estat atorgades a les mateixes empreses de l’any 2020, on 5 són empreses no cooperatives, seguint la mateixa situació que en 2020. L’import total atorgat a les 10 subvencions amb un import més elevat representa el 72,5% de la quantitat sol·licitada per aquestes entitats, respecte al 46,3% del conjunt d’entitats sol·licitants. A més, el perfil de les entitats que han rebut les 10 subvencions amb un import més elevat contrasta amb el de les entitats que han obtingut les 10 puntuacions més elevades. En aquest cas, totes 10 són associacions o fundacions. Per tot plegat, creiem que no haurien de tenir cabuda en aquesta convocatòria anual perquè es resten recursos a les entitats que sí que comparteixen les finalitats de la convocatòria i seguim demanant que aquests projectes es financin a través d’altres fórmules de concessió, com podrien ser els convenis. 
  • Flexibilitzar els terminis d’execució més enllà dels terminis administratius. L’informe ens demostra que la flexibilització de la justificació de les subvencions del 2020 ha estat positiu perquè un 31,4% dels projectes s’han acollit. Per això proposem integrar la flexibilització en relació amb els terminis d’execució dels projectes més enllà dels terminis administratius anuals d’acord amb els requeriments de l’execució d’aquests. (És a dir que un projecte pugui ser de juny a juny).
  • Consolidar el suport econòmic a les estructures associatives estratègiques. Ampliar les convocatòries de caràcter bianual i recuperar els convenis com a eina de suport a estructures associatives que fan activitats estratègiques a la ciutat.

Podeu accedir al posicionament en el següent enllaç.

Us animen a consultar Diagnosi de les subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis. Ajuntament de Barcelona - 2021 en aquest enllaç.