22/10/2021

La proposta inicial del nou redactat de l’Ajuntament ja s’ha fet pública i se n’ha obert el procés de participació a través de la plataforma Decidim.Barcelona. Des de la FAVB i les federacions del CAB ens posicionem

30/09/2021

Informe del Balanç Social del CAB 2021

06/09/2021

La Plataforma de Festes Majors de Barcelona fa públic un manifest davant dels fets succeïts a les Festes Majors d'estiu a Barcelona.

30/07/2021

Esdevé estratègic que les ONL treballem per una nova fiscalitat associativa que permeti desenvolupar un marc fiscal i legal que faciliti i incentivi l’associacionisme i eviti equiparar-lo al de les persones jurídiques que desenvolupen una activitat empresarial.
 

29/07/2021

En aquest posicionament trobareu idees i propostes de millora per a les convocatòries posteriors.

22/07/2021

Des del CAB hem volgut pensar i treballar amb les entitats quin és l’encaix de la de la seva tasca amb el concepte d’acció comunitària: com l’entenen, si la treballen conscientment o inconscientment i, si és que si, com ho fan i com seria interessant fer-ho. En aquest document exposem com creiem que és o hauria de ser l’encaix entre associacionisme i acció comunitària.

Fem públic aquest posicionament amb la voluntat de generar discurs en el propi sector associatiu i compromentent-nos a ajudar-nos mutuament per millorar les nostres organitzacions.

Aquest posicionament introdueix la Guia d'Autodiagnosi de l'Acció Comunitària
 

16/07/2021

Presentació que es va utilitzar durant la XV Assemblea del CAB

14/07/2021

Memòria presentada a l'assemblea del 15 de juliol de 2021

14/07/2021

Pla de Treball 2021 del CAB presentat a l'Assemblea del 15 de juliol de 2021

14/07/2021

Aquesta diagnosi analitza la convocatòria de subvencions 2020 i ens dona eines per fer propostes de millores de futures subvencions. ELs principals aspectes destacats d'aquest informe són:

 • El pressupost de la Convocatòria de 2020 ha sigut de 20.375.851,5 €, la qual cosa representa un increment del 3,7% respecte al 2019.
 • L’augment del pressupost ha repercutit especialment en l’àmbit de Districte, el qual ha augmentat un 5,5%. Per contra, el pressupost de l’àmbit de ciutat ha augmentat un 3,2%. Els districtes amb un augment més elevat del pressupost han sigut Ciutat Vella (84.000 €), Sant Martí (44.901 €) i Sarrià-Sant Gervasi (35.000 €). Cap districte ha disminuït el pressupost respecte del 2019.
 • El nombre de projectes presentats s’ha reduït un 7,0% respecte el 2019, passant de 6.874 a 6.426. Aquesta disminució s’explica en bona part per la disminució de programes en els àmbits d’Educació, Acció comunitària i Associacionisme i Consum.
 • El nombre de projectes subvencionats ha augmentat un 1,2%, passant de 4.672 a 4.729, i el nombre de projectes denegats ha disminuït un 22,9%, passant de 2.202 a 1.697. Aquests canvis poden tenir a veure l’augment d’un 3,7% en el pressupost de la convocatòria del 2020.
 • Les associacions i fundacions segueixen representant el gran gruix de sol·licitants, representant el 86,3% del total (respecte el 85,7% del 2019).
 • En aquesta edició han presentat projecte 512 entitats que no havien presentat projecte en l’edició 2019.
 • La mitjana de l’import atorgat als projectes se situa en els 4.148 €, lleugerament inferior al 2019 (4.208 €), i seguint amb la tendència descendent respecte el 2018 (4.600 €).
 • La diferència de la mitjana de l’import atorgat entre els àmbits de ciutat i de districte segueix sent elevada, situant-se en 5.819€ en l’àmbit de ciutat i en 2.164€ en l’àmbit de districte. Tanmateix, aquesta diferencia es redueix respecte el 2019 (5.989 € en l’àmbit de ciutat i 2.067 € en l’àmbit de districte), seguint la tendència de 2018 (6.643 € en l’àmbit de ciutat i 2.040 € en l’àmbit de districte).
 • De les 10 subvencions amb major import atorgat, 5 han estat atorgades a empreses no cooperatives, seguint la mateixa situació que en 2019. L’import total atorgat a les 10 subvencions amb un import més elevat representa el 77,5% de la quantitat sol·licitada per aquestes entitats, respecte el 56,9% del conjunt d’entitats sol·licitants.
 • Respecte la convocatòria de 2019, ha disminuït un 37,0% el percentatge de sol·licituds denegades per manca de pressupost, i un 24,1% el percentatge de sol·licituds denegades per obtenir una puntuació inferior a la nota de tall. La disminució de les subvencions denegades per manca de pressupost es pot explicar per l’augment en un 3,7% del pressupost del 2020, així com per la disminució en un 7,0% dels projectes presentats. Aquest fet també pot explicar la disminució dels projectes denegats per no assolir la nota de tall, ja que l’augment del pressupost i la disminució dels projectes presentats pot haver repercutit en una menor exigència a l’hora d’assignar la puntuació als projectes.
 • Per contra, respecte el 2019 ha augmentat un 37,5% el percentatge de sol·licituds denegades per no esmenar documentació, i un 10,1% el percentatge de sol·licituds denegades per requisits administratius.